Criteri inspecció de treball 101/2019 en materia de registre de jornada
15
Dec
Criteri inspecció de treball 101/2019 en materia de registre de jornada

CRITERI TÈCNIC 101/2019 SOBRE ACTUACIÓ DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL EN MATÈRIA DE REGISTRE DE JORNADA

1. Objecte.
El present Criteri Tècnic té per objecte fixar criteris per a realització d’actuacions inspectores que s’efectuïn, a partir de l’entrada en vigor de el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, en relació amb les disposicions relatives a l’registre de jornada, establertes en l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors.

2. Garantia del registre de jornada.
2.1. Obligatorietat del registre de jornada.
L’article 10 apartat dos de el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, estableix que, “El text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre , queda modificat en els termes que modifica l’article 34, afegint un nou punt 9, amb la redacció següent:
«L’empresa ha de garantir el registre diari de jornada, que ha d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jomada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària que s’estableix en aquest article. ”
La interpretació literal de la disposició indicada permet afirmar que l’administració de l’registre de jornada no és una opció per a l’empresari, sinó que es tracta d’un deure que deriva de el terme “garantir: és a dir, amb subjecció a l’obligació de garantia de l’existència d’aquest registre, i no com una simple potestat de l’empresari.
El terme garantia implica una obligació de resultat en el sentit d’establir fàcticament un registre.
2.2. Contingut del registre de jornada.
Establertes les bases respecte de l’obligatorietat de portar el registre de jornada, s’ha de concretar quin és el contingut d’aquesta obligació:
En primer lloc, ha de precisar quin ha de ser objecte de registre. El nou article 34.g de l’Estatut dels Treballadors (ET) estableix que “l’empresa ha de garantir el registre diari de jornada, que ha d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora.” Cal entendre que el que ha de ser objecte de registre és la jornada de treball realitzada diàriament. Com res s’ha dit a l’respecte, el registre de l’apartat g s’ha d’interpretar de manera conjunta i sistemàtica amb el mateix article 34 E T.
En aquest sentit, la negociació col·lectiva o els acords d’empresa referits a l’organització i documentació de l’registre han de ser l’instrument idoni per a precisar com considerar tots els aspectes relacionats amb el registre d’interrupcions, pauses o flexibilitat de temps de treball.
Seguint amb el text de el nou article 34,9 ET, el registre de la jomada ha de ser diari, i no és acceptable per a l’acreditació del seu compliment l’exhibició de l’horari general d’aplicació a l’empresa, el calendari laboral o els quadrants horaris elaborats per determinats períodes, ja que aquests es formulen “ex ante” i determinaran la previsió de treball per a aquest període però no les hores efectivament treballades en el mateix, que només es coneixeran “ex Post” com a conseqüència de l’administració de l’registre de jornada. Només mitjançant aquest últim es podrà determinar la jornada de treball efectivament duta a terme, així com, si és el cas, la realització d’hores per sobre de la jornada ordinària de treball, legal o pactada, que seran les que tinguin la condició d’extraordinàries.

2.3. Altres registres i especialitats.
El registre que preveu l’article 34.9 ET no enerva els registres ja establerts en la normativa vigent que es mantenen funcionals i d’acord amb les seves pròpies previsions o règim jurídic, amb registres vigents ens referim a:
* El registre diari dels contractes a temps parcial de l’article 12_4.c) ET: A aquests efectes, la jornada dels treballadors a temps parcial es registrarà dia a dia i es totalitzarà mensualment lliurant còpia al treballador, juntament amb el rebut de salaris, del resum de totes les hores realitzades en cada mes, tant les ordinàries com les complementar-les a què es refereix l’apartat 5.
L’empresari ha de conservar els resums mensuals dels registres de jomada durant un període mínim de quatre anys. En cas d’incompliment de les referides obligacions de registre, el contracte es considera subscrit a jornada completa, excepte prova en contra que acrediti en caràcter parcial dels serveis ”

2.4. Conservació del registre de jornada. Pel que fa a la localització i conservació dels registres horaris, l’article 10 Dos el Reial decret llei 8/2019, introdueix a l’article 34,9 ET un últim paràgraf que estableix el següent: “L’empresa conservarà els registres a què es refereix aquest precepte durant quatre anys i romandran a disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, “Res refereix l’esmentat paràgraf respecte a la manera de conservació dels registres, de manera que s’ha d’entendre vàlid qualsevol mitjà, físic o de qualsevol altre tipus, sempre que aquest garanteixi la fiabilitat i veracitat respecte de les dades registrades diàriament. En aquest sentit, la citada Sentència de 14 de maig de 2019 de l’TJUE. assenyala que el sistema implantat ha de ser accessible. D’altra banda. al no establir-la norma, aquesta conservació dels registres diaris no implica la totalització dels mateixos, tal com si s’estableix en el cas dels contractes a temps parcial i per al compliment de les obligacions en cas de realització d’hores extraordinàries, i que ja han estat anallzadas al apanyat 2.3 d’aquest criteri tècnic. En el cas que el registre de jornada s’hagi instrumentat originalment en format paper, a l’efecte de la seva conservació podrà arxivar en suport informàtic mitjançant l’escaneig dels documents originals, sent guardat telemàticament amb les degudes garanties. Aquest arxiu, estarà igualment a disposició de les persones treballadores, els seus representants i de la Inspecció de Treball. Així mateix, i cenyint-nos a el marc d’una actuació inspectora que s’iniciés amb una visita, absència de posada a disposició d’aquesta documentació en els termes assenyalats anteriorment, impediria a el funcionari actuant fiscalitzar el compliment efectiu de l’obligació de portar el registre en qüestió. En aquest sentit, el TJIJE en Sentència de 14 de maig de 2019, en el seu apartat 62, declara com a obligació general dels empresaris la implantació d’un sistema objectiu, fiable i accessible.
2.5. Organització i documentació del registre. Pel que fa a la forma d’organizació i documentació de l’registre, serà la que es determini a través de negociació col·lectiva, acord d’empresa, o, si no n’hi decisió de l’empresari amb la consulta prèvia amb els representants legals dels treballadors a l’empresa, tal com estableix el recentment introduit article 34.9 no obstant això, l’existència i obligació del registre diari no es fa dependre que hi hagi una previsió o regulació concreta en negociació col·lectiva o acord d’empresa, i és exigible en tot cas.

3. Règim sancionador.
Finalment, i pel que fa a el règim sancionador, les novetats incloses en el Reial decret llei 8/2019 suposen també la modificació de l’apartat 5 de l’article 7 de el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, que queda redactat en els següents termes: “La transgressió de les normes i els límits legals o pactats en matèria de jornada, treball nocturn, hores extraordinàries, hores complementàries, descansos, vacances, permisos , registre de jornada i, en general, el temps de treball a què es refereixen els articles 12, 23 i 34 a 38 de / Estatut dels Treballadors. “la modificació introduïda és clara, ja que tipifica com a infracció greu la transgressió de les obligacions en matèria de registre de jornada, incloent la seva previsió específica en l’article 7.5 transcrit. Pel que fa a l’inici de procediments sancionadors per l’incompliment de l’obligació de registre de la jomada, això és possible des de l’entrada en vigor de l’article 34.9 de l’Estatut d’bs Treballadors, és a dir, des del 12 de maig de el 2019.

4. Altres quëstions
Queda sense efecte la Instrucció 1/2017, complementària a la Instrucció 3/2016, sobre intensificació de l’control en matèria de temps de treball i d’hores extraordinàries, i aquesta última en relació amb els criteris interpretatius de la mateixa ref

Prova gratuïtament
Clockio durant 15 dies