Nova llei del teletreball
30
Sep
Nova llei del teletreball

El passat 23 de setembre es va publicar el Reial Decret-llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància, que va entrar en vigor el dimarts 13 d’octubre. Aquest nou decret llei exclou als funcionaris i als treballadors de les Administracions Públiques. 

Per continuar, el teletreball és voluntari i reversible, i ha de ser acordat entre el treballador i l’empresa de manera escrita. En aquest escrit haurà de constar l’horari del treballador, la distribució entre el treball presencial i el treball a distància, les eines que necessita el treballador per poder fer teletreball, les despeses, etc. Aquest escrit s’haurà de firmar abans del 23 de desembre del 2020. 

Un altre de les característiques principals del Reial Decret-llei és que l’empresa haurà de facilitar el material, equips o eines que el treballador necessiti per fer teletreball, com per exemple un ordinador. L’empresa també s’haurà de fer càrrec de les despeses afegides que el treballador pugui generar treballant des de casa (electricitat, connexió a internet…) cosa que ja es deixa constància a l’Acord Marc Europeu de Teletreball de l’any 2002.

Pel que fa als drets del treballador, aquest té dret a rebre les mateixes condicions d’horaris, salaris, formació i promoció professional, entre d’altres, que un treballador que faci treball presencial. És a dir, el treballador no podrà estar connectat tot el dia a la seva feina. 

Pel que fa als drets de l’empresa, aquesta té dret a controlar digitalment al seu treballador sense envair la seva intimitat, per regular que estigui fent la seva feina. Una de les eines que poden fer servir les empreses per controlar això és precisament Clockio

Per més informació, visiteu el Reial Decret-llei: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11043

Prova gratuïtament
Clockio durant 15 dies