Kit Digital per a Control Horari

Fins a 6.000 € per implementar un software de Control Presencial amb Kit Digital

Si la vostra empresa compleix les condicions establertes a les bases de la convocatòria d'ajuda del Kit Digital, podreu disposar d'un bonus digital de fins a 6.000 € que us permetrà implementar el programari de control horari Clockio.

 

Som agent digitalitzador i et podem ajudar a tramitar el Kit Digital per al control de fitxatges.
Si tens algun dubte o necessites més informació, contacta'ns.

 

 

  KIT DIGITAL > GESTIÓ DE PROCESSOS

 

Objectiu: Digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de les empreses beneficiàries.

Import de l'ajuda: Fins a 6.000 €.

 

Funcionalitats i serveis: Aquesta solució inclou un nombre d'hores destinades a la parametrització per a la definició de particularitats dels processos de comercialització així com per a la càrrega de dades. Aquest procés és essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les funcionalitats i serveis que es detallen a continuació:

 • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: La solució haurà de permetre la digitalització i/o automatització de processos integrals (horitzontals o verticals) tals com:
 • Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió dactius i generació de tancaments i balanços, etc.
 • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures. Aquestes solucions han d'estar adaptades als requisits de l'article 29.2.j) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i la seva normativa de desplegament.
 • Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
 • Inventari: previsió, nivells d'estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
 • Compres i pagaments: Gestió de comandes de compra i proveïdors.
 • Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.
 • Logística: gestió de flotes i rutes, entre d'altres.

S'entén per solució horitzontal aquella que agrupa o suporta diversos processos de la cadena de valor de la pime.

S'entén per solució vertical aquella que suporta un únic procés dins la cadena de valor de la pime.

 • Integració amb diverses plataformes: La solució haurà de disposar d'API o Web Services per integrar-les amb altres eines.
 • Actualitzable: La solució haurà de ser actualitzable amb noves versions.
 • Escalable: La solució haurà de poder adaptar-se als possibles creixements o canvis a l'estructura empresarial de la pime.

Compliment: La solució permetrà que el beneficiari pugui assegurar el compliment del reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa aplicable. En especial, els processos de facturació i comptabilitat, inventaris i compres i pagaments han de garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres dacord amb la normativa aplicable.

Es permet a la categoria de solució de gestió de processos, la incorporació de nous mòduls individuals. S'entén per nou mòdul individual aquell que agrupa o suporta un únic subprocés de la cadena de valor de la pime sobre una solució de gestió de processos ja existents. La incorporació del nou mòdul individual no podrà consistir en un desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i les funcionalitats de la solució existent. Tampoc no podrà ser una actualització de versions de programari pel proveïdor, és a dir, releases que el proveïdor publiqui sobre una versió de programari, ni upgrades o millora de versions existents.

En cas d'implantar-se un nou mòdul individual, caldrà garantir que la solució completa que finalment quedi implantada (existint més els mòduls individuals implantats), compleixi tots els requisits de la categoria de gestió de processos, establerts a les bases, tenint en compte que els mòduls individuals s'hauran d'oferir a preu de mercat.

 

  Més informació sobre el Kit Digital

 

 

Accedir Prova gratuïta