Política de contractació i privadesa

Privadesa i Condicions generals de contractació

1.  Abast

Els següents termes generals i condicions d'ALTEREG WEB SLU (d'ara endavant, “CLOCKIO” o “El Titular”), apliquen a la seva comanda a la versió vigent en el moment de realitzar la comanda.

Els termes i condicions s'apliquen exclusivament a contractacions realitzades a través del portal d'Internet i compliran el que disposa la legislació vigent i, en particular, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.


2.  Identificació del titular

L'entitat és ALTEREGO WEB SLU.

El domicili a efectes de reclamacions correspondrà amb l'indicat com a domicili social de l'empresa definit a l'avís legal.


3. Objecte

Les presents condicions generals de la contractació (d'ara endavant, les “Condicions”) regulen la contractació dels serveis que són oferts per CLOCKIO, tot això a través de la seva Pàgina Web, així com els drets i obligacions de les parts, derivades de les operacions de prestació de serveis concertades entre aquestes.


4.  Creació d'un compte i responsabilitats

Només podran crear comptes al servei de CLOCKIO persones majors de 18 anys. No es permeten comptes registrats per bots o altres mètodes automatitzats.

En registrar-se, lusuari s'obliga a proporcionar el seu nom legal complet, una adreça vàlida de correu electrònic i qualsevol altra informació requerida per tal de completar el procés de registre.

No es permet compartir compte. Un nom dusuari només pot ser utilitzat per una sola persona – no es permet un sol inici de sessió compartit per diverses persones. Podeu crear els inicis de sessió independents per a tantes persones com vulgueu.

L'usuari és responsable de mantenir la seguretat del vostre compte, així com la confidencialitat de la contrasenya. CLOCKIO no serà responsable de qualsevol pèrdua o dany de l'incompliment d'aquesta obligació de seguretat.

L'usuari és responsable de tot el contingut publicat i l'activitat que tingui lloc al vostre compte (fins i tot quan hi ha contingut publicat per altres que tenen comptes al vostre compte).

L'Usuari es compromet a no fer servir el Servei per a cap propòsit il·legal o no autoritzat. l'ús del Servei no ha de violar cap llei a la seva jurisdicció (incloent-hi, però no limitat a les lleis de drets d'autor).

 

5.   Facturació i forma de pagament

L'Usuari pot fer el pagament pel Servei a través dels següents mitjans:

Domiciliació bancària
Targeta de crèdit
Els Usuaris que fan ús del Servei en la modalitat gratuïta, no estaran obligats a proporcionar informació per al cobrament.

Les empreses que vulguin obtenir les factures corresponents a cada cicle de facturació, han de proporcionar dades de facturació bàsiques com ara Codi d'identificació fiscal (o equivalent segons països), raó social, persona de contacte, telèfon, ciutat i codi postal.


6.   Canvi de modalitat

Quan l'Usuari decideixi actualitzar a un pla superior o inferior, se li cobrarà la diferència prorratejada pel que resta del mes natural, procedint a l'inici del mes següent del càrrec per avançat del Servei en la modalitat que hagués triat.

Els canvis de modalitat cap a una versió inferior poden causar la pèrdua de contingut, característiques i funcionalitats del compte d'usuari. CLOCKIO no accepta cap responsabilitat per aquesta pèrdua.

 

7.   Desistiment

Teniu el dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació, des de l'endemà de la contractació del Servei.

Per exercir el dret de desistiment, haureu de notificar a ALTEREG WEB SLU , C/ SANT MAURICI 24 de Vilafant (Girona), número de telèfon 872 989 392, adreça de correu electrònic info@clockio.net, la vostra decisió de desistir del contracte a través una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic).

Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per part seva d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per la seva banda, li tornarem tots els pagaments rebuts de vostè, sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Si heu sol·licitat que la prestació de serveis comenci durant el període de desistiment, ens abonarà un import proporcional a la part ja prestada del servei en el moment en què ens hagi comunicat el seu desistiment, en relació amb l'objecte total del contracte.

CLOCKIO es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora del termini fixat.

La devolució ha de complir totes aquestes condicions perquè sigui acceptada. Els articles, taxes o impostos de duanes aniran a compte del consumidor.


8.  Suspensió del compte per l'Usuari

L'usuari no podrà suspendre el vostre compte, si dóna de baixa el servei CLOCKIO procedirà a l'eliminació de les dades.

En acabar el període de prova, si no s'activa el compte de pagament, es procedirà a l'eliminació de dades.

 

9.   Cancel·lació i terminació del compte

L'Usuari podrà cancel·lar el vostre compte enviant un correu electrònic a info@clockio.net o trucant per telèfon a 872989392. La cancel·lació es produirà i es farà efectiva a partir del mes següent de la vostra sol·licitud, per la qual cosa si voleu cancel·lar la subscripció haurà de comunicar-ho amb almenys trenta (30) dies d'antelació.

Tot el contingut del compte s'eliminarà immediatament en cas de cancel·lació. No serà possible recuperar informació d'un compte un cop hagi estat cancel·lat.

CLOCKIO, a la vostra sola discreció, té el dret de suspendre o cancel·lar el vostre compte i negar-li l'ús present o futur del Servei, o qualsevol altre servei CLOCKIO, per qualsevol causa justificada en qualsevol moment. Aquesta terminació del Servei donarà lloc a la desactivació o eliminació del vostre compte o l'accés al vostre compte, i la renúncia de tot el contingut al vostre compte. CLOCKIO es reserva el dret de rebutjar prestar el servei a qualsevol persona per qualsevol causa justificada i en qualsevol moment.


10.   Modificacions en el servei i en els preus

CLOCKIO es reserva el seu dret a modificar o interrompre, en qualsevol moment, de manera temporal o permanentment, el Servei (o qualsevol part del mateix) amb avís previ o sense.

Els preus de tots els serveis, incloent-hi, però no limitat a les quotes mensuals del pla de subscripció a aquest, estan subjectes a canvis amb trenta (30) dies de preavís per part de CLOCKIO. Aquesta notificació pot ser proporcionada en qualsevol moment mitjançant la publicació dels canvis a la web de CLOCKIO (www.clockio.net) o el mateix Servei.

CLOCKIO no serà responsable cap a vostè o qualsevol tercer per qualsevol modificació, canvi de preu, suspensió o interrupció del Servei.


11.   Error en els preus

Si es detecta que ha existit un error en la introducció del preu d'un servei amb posterioritat a la contractació del servei, ens posarem en contacte amb el consumidor el més aviat possible per informar-lo de la incidència, i oferir-li l'opció de cancel·lació o manteniment a les condicions correctes.

La remissió de confirmació automàtica no valida condicions de preu errònies. En cas de cancel·lació, serà reintegrada qualsevol quantitat que hagi estat abonada pel consumidor.

El Titular fa tots els esforços dins dels seus mitjans per oferir informació veraç i sense errors tipogràfics a la seva pàgina web.

 

12.   Obligacions del consumidor

L'usuari haurà de fer un ús correcte dels nostres serveis, fent-se únic responsable dels possibles danys i perjudicis que pogués ocasionar a CLOCKIO oa tercers per la seva manca de diligència o accions doloses.

A través de les presents condicions el consumidor es fa responsable de la veracitat i exactitud de les dades i informacions que ens faciliti com a conseqüència del contracte de compravenda en línia.

CLOCKIO es reserva el dret a restringir o denegar el servei al consumidor en cas de tenir constància que aquest consumidor ha incomplert les condicions de contractació, les condicions generals de l'ús de la pàgina web, la política de privadesa, així com qualsevol altra condició particular que es pogués pactar.


13.   Propietat industrial i intel·lectual

Els serveis que proporcionem per comprar a través de la nostra pàgina web es troben subjectes a drets d'autor. A més, aquells logos, marques, textos, icones i altres continguts subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual queden protegits per les lleis vigents i aplicables a la matèria. El Titular ha obtingut lautorització de qui ostenta aquests drets, per fer ús daquests continguts o materials.


14.   Resolució de conflictes

Per a aquells conflictes que es poguessin generar entre el consumidor i CLOCKIO com a conseqüència d'un incompliment de les condicions de contractació es regiran pel que disposa la legislació vigent, i són aplicables les normes de l'Ordenament Jurídic Espanyol.

Si algun dels presents termes es considera nul o inaplicable, aquesta disposició es considera no posada i no afecta la validesa de la resta de disposicions.

Us informem que hi ha una plataforma europea de resolució extrajudicial en línia de litigis relatius a obligacions contractuals derivades de contractes de compravenda o de prestació de serveis celebrats en línia entre un consumidor i un comerciant residents a la Unió Europea, mitjançant la intervenció d'una entitat de resolució alternativa.

En cas de conflicte o incompliment contractual, podeu presentar una reclamació en línia al portal habilitat per a això, accedint a aquesta plataforma des d'aquí: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event =main.home.show&lng=CA

Accedir Prova gratuïta